×
خانه » مشتری ها » مدیریت بودجه و نقدینگی
26 نوامبر 2020

مدیریت بودجه و نقدینگی

مديريت وجوه نقد يکي از مباحث اصلي مديريت مالي شرکت ها مي باشد. نقدينگي، توانايي شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت را نشان مي دهد. تهيه بودجه نقدي يکي از مهمترين ابزارهاي پيش بيني هاي مالي کوتاه مدت به منظور مديريت وجوه نقد شرکت ها است. بودجه نقدي جريان هاي نقدي ورودي و خروجي شرکت در دوره زماني را برنامه ريزي مي کند. با استفاده از اين روش دوره هايي که شرکت با مازاد وجوه نقد روبرو شده و نيز دوره هايي که با کمبود اين وجوه روبرو مي شود و ناچار به تامين آن است مشخص مي شود. در اين تحقيق، تلاش مي شود ضمن بررسي روابط علي ميان اجزاي جريانات نقدي ورودي و جريانات نقدي خروجي، يک مدل پويايي سيستم جهت برنامه ريزي وجوه نقد سازمان ها پيشنهاد گردد. به کمک مدل پيشنهادي، جريانات نقدي ورودي و جريانات نقدي خروجي پيش بيني مي شود و با ارائه سناريوهاي مختلف جهت رفع کمبود نقدينگي شرکت، نسبت به تغييرات متغيرهاي مدل و اثر آن بر ميزان نقدينگي شرکت اظهار نظر مي شود.