×

راهکارها و خدمات مالیاتی آتیلا

درخواست مشاوره و تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی (واتساپ)

سمینارهای آنلاین (وبینار) ویژه کارفرمایان مرتبط با دفاع مالیاتی

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت امور مالیاتی

(ویژه کارفرمایان , مشاورین مالیاتی , مدیران مالی و موسسات خدمات مالی و مالیاتی)

راهنمای تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی

قوانین , مقررات و آخرین اخبار و بخشنامه های دفاع مالیاتی

پلتفرم ویدئو های آموزشی مالیاتی ویژه صاحبان کسب و کار

پلتفرم تصاویر آموزشی مالیاتی ویژه صاحبان کسب و کار

درخواست ارسال لیست حقوق (واتساپ)

ماشین حساب های محاسبه حقوق

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با حقوق و دستمزد

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت حقوق ودستمزد

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مرتبط با حقوق

پلتفرم ویدئو های آموزشی تهیه لیست های حقوق

و ارسال لیست بیمه و مالیات

پلتفرم عکس های آموزشی تهیه لیست های حقوق

و ارسال لیست بیمه و مالیات

درخواست ارسال گزارش فصلی (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه جرایم مالیاتی گزارشات فصلی

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با گزارشات فصلی

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با گزارشات فصلی

راهنمای ارسال گزارشات فصلی

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های گزارشات فصلی

پلتفرم ویدئو های آموزشی ارسال گزارشات فصلی

پلتفرم تصاویر آموزشی ارسال گزارشات فصلی

درخواست ارسال اظهارنامه ارزش افزوده (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات ارزش افزوده

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با ارزش افزوده

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با ارزش افزوده

راهنمای ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده

پلتفرم فیلم های آموزشی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

پلتفرم عکس های آموزشی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

درخواست انجام عملیات حسابداری مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی (واتساپ)

ماشین حساب های حسابداری مالیاتی و ترازهای مالی

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با حسابداری مالیاتی

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با حسابداری مالیاتی

راهنمای حسابداری مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های موثر بر حسابداری مالیاتی و تحریر دفاتر

پلتفرم فیلم های آموزشی حسابداری مالیاتی

پلتفرم عکس های آموزشی حسابداری مالیاتی

درخواست مشاوره و ارزیابی وضعیت تراکنش های بانکی (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه خسارات های مالیاتی تراکنش های بانکی

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با تراکنش های بانکی

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت تراکنش های بانکی

راهنمای تراکنش های بانکی در شرایط جدید

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های تراکنش های بانکی

پلتفرم ویدئو های آموزشی تراکنش های بانکی

پلتفرم عکس های آموزشی تراکنش های بانکی

درخواست ارسال اظهارنامه عملکرد حقوقی (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات عملکرد حقوقی

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با اظهارنامه عملکرد حقوقی

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت مالیات بردرآمد (وجوه و ترازها)

راهنمای تهیه اظهارنامه عملکرد در شرایط جدید

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

پلتفرم ویدئو های آموزشی مرتبط با مالیات و اظهارنامه عملکرد حقوقی

پلتفرم عکس های آموزشی مالیات و اظهارنامه عملکرد حقوقی

درخواست ارسال اظهارنامه پزشکان و مراکز خدمات درمانی (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات پزشکان

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با امور مالیاتی پزشکان

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت مالیات پزشکان

راهنمای تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد پزشکان

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات بر درآمد پزشکان

پلتفرم ویدئو های آموزشی مرتبط با مالیات و اظهارنامه عملکرد پزشکان

پلتفرم عکس های آموزشی مالیات و اظهارنامه عملکرد پزشکان

درخواست مشاوره و خدمات مالیات تکلیفی پزشکان (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات پزشکان

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با مالیات تکلیفی پزشکان

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت مالیات پزشکان

راهنمای تهیه و ارسال گزارش مالیات تکلیفی پزشکان

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات تکلیفی پزشکان

پلتفرم ویدئو های آموزشی مرتبط با مالیات تکلیفی پزشکان

پلتفرم عکس های آموزشی مالیات تکلیفی پزشکان

درخواست مشاوره و خدمات مالیات امور نمایندگی ها (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات حق العملکاری ها

 سمینار آنلاین (وبینار) مرتبط با مالیات نمایندگی ها

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت مالیات امور نمایندگی

راهنمای تهیه و ارسال گزارشات مالیاتی ویژه امور نمایندگی

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات امور نمایندگی ها

پلتفرم ویدئو های آموزشی مرتبط با مالیات امور نمایندگی ها

پلتفرم عکس های آموزشی مالیات امور نمایندگی ها

درخواست مشاوره و خدمات مالیاتی مشاغل خودرو (واتساپ)

ماشین حساب محاسبه مالیات مشاغل خودرو

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط با مالیات مشاغل خودرو

ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با مالیات مشاغل خودرو

راهنمای تهیه و ارسال گزارشات مالیاتی ویژه مشاغل خودرو

قوانین , مقررات و آخرین بخشنامه های مالیات مشاغل خودرو

پلتفرم ویدئو های آموزشی مرتبط با مالیات مشاغل خودرو

پلتفرم عکس های آموزشی مالیات مشاغل خودرو