×
خانه » مشتری ها » مدیریت سودآوری و بازده سرمایه گذاری
26 نوامبر 2020

مدیریت سودآوری و بازده سرمایه گذاری

مخارج سرمایه ای برای موفقیت شرکت ها با ارزش و مهم تلقی می شود. زیرا وضعیت و میزان این مخارج بیانگر وضعیت شرکت در آینده می باشد. این گونه تصمیمات اغلب تعهدات مالی عمده ای ایجاد می کند که با خط مشی ها و سیاستهای بلندمدت سازمان ها و تصمیمات مدیر درباره نوع و میزان مدیریت سود در ارتباط می باشد. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت می پردازد. کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از رویه های مدیریت سود مخدوش می شود. اطلاعات حسابداری مبنای تصمیمات درون سازمانی مدیران است و کاهش کیفیت آنها تبعات مهمی در برخواهد داشت. دوره زمانی پژوهش سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ و روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به روش پنل دیتا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در شرکت های با مدیریت سود جسورانه، فرصت های سرمایه گذاری در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین شرکت هایی که از رویه های مدیریت سود جسورانه استفاده می کنند، سطح سرمایه گذاری بیشتری دارند و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بیشتر از تامین مالی خارجی استفاده می کنند. نتایج این پژوهش اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری برای تصمیمات درون سازمانی را نشان می دهد که می تواند برای تهیه کنندگان اطلاعات و استاندارد گذاران مفید واقع شود.