×
خانه » مشتری ها » مدیریت امور مالی و حسابداری :ویژه صاحبان کسب و کار
26 نوامبر 2020

مدیریت امور مالی و حسابداری :ویژه صاحبان کسب و کار

مبانی حسابداری مدیریت: تفاوتهای حوزه ی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، هزینه و طبقه بندی آن، مفهوم بهای تمام شده و سیستمهای هزینه یابی، ابزارها و تکنیکهای حسابداری مدیریت، مبانی مدیریت مالی و اقتصاد مهندسی: پارامترهای موثر بر تصمیمگیری های اقتصادی، ارزش زمانی پول، معرفی و کاربردهای فاکتورهای مالی، درک و تفسیر اطلاعات مالی: متدولوژی تجزیه و تحلیل مالی، تحلیل وضعیت نقدینگی بنگاههای اقتصادی، تحلیل ساختار سرمایه، تحلیل توان بازپرداخت بدهیها، تحلیل بازده سرمایه بهکارگرفته شده، تحلیل سوددهی (درآمدها و هزینه ها)، سرمایه گذاریها و دیگر تصمیمگیری های اقتصادی: ارزیابی اقتصادی پروژههای سرمایه گذاری، آشنایی با روش دوره بازگشت سرمایه و کاربرد آن، آشنایی با روش نرخ بازگشت سرمایه و کاربرد آن، تجزیه و تحلیل های جایگزینی (تعویض)